Personuppgiftspolicy

Definitioner

SBP Nordiska AB benämns nedan “SBP Nordiska”.
Kunden benämns nedan “Kunden/Du”.

Grundläggande information

SBP Nordiska åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. SBP Nordiska värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Genom att Du godkänner denna policy är Du införstådd med innehållet och samtycker till att SBP Nordiska använder dina uppgifter på nedan angivna sätt.

Vilka personuppgifter inhämtas?

SBP Nordiska inhämtar och lagrar personuppgifter som är behövliga, väsentliga och förenliga med tjänstens ändamål. I samband med Kundens användning av SBP Nordiska:s tjänst kan personuppgifter inhämtas och lagras, både vid registrering av medlemskap på SBP Nordiska:s hemsida och vid fullföljande av investering i form av kundkännedomsformulär.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

SBP Nordiska samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att tillhandahålla SBP Nordiska:s tjänst samt för att säkerställa att tjänsten kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. Personuppgifterna kan komma att användas för att SBP Nordiska ska ha möjlighet att kommunicera med Kunden via telefon eller e-post för att upplysa om information, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till tjänsten. Vid fullföljande av investering kommer SBP Nordiska inhämta personuppgifter som enligt lag är nödvändiga för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt uppfylla övriga lagstadgade skyldigheter.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. SBP Nordiska förbehåller sig rätten att bevara de personuppgifter som registreras vid medlemskap till dess att Kunden avslutar sitt medlemskap. Personuppgifter som registreras vid fullföljandet av investering kommer att lagras så länge de behövs för att uppfylla de krav som regleras i lag (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål de har samlats in för.

Vem tar del av personuppgifterna?

SBP Nordiska förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part för att fullgöra SBP Nordiska:s rättsliga förpliktelser.

Säkerhet

SBP Nordiska vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst samt olämplig användning. Åtgärderna görs i syfte att säkerställa Kundens personliga integritet.

Borttagande och rättande av personuppgifter

Kunden ansvarar själv för att hålla sina uppgifter uppdaterade. Detta i syfte att SBP Nordiska ska kunna fullfölja sina åtaganden. SBP Nordiska ansvarar inte för fel i tjänsten och eventuella konsekvenser om felen härstammar från inaktuella kunduppgifter. Kunden har närsomhelst rätt att begära information om de uppgifter SBP Nordiska har lagrat om Kunden samt rätt till en kopia av de uppgifter som behandlas. Kunden har rätt att få sina personuppgifter förflyttade från SBP Nordiska till annan organisation/leverantör. Förflyttning av personuppgifter genom dataportabilitet sker efter Kundens framställan till personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. Kunden kan välja att, oberoende av om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, få uppgifterna raderade i enlighet med svensk lagstiftning. Detta kan dock komma att påverka SBP Nordiska:s möjlighet att tillhandahålla tjänsten.

Din möjlighet att lämna klagomål

Kunden har möjlighet och rätt att närsomhelst lämna klagomål till nationell myndighet (Datainspektionen) om Kunden anser att dennes personuppgifter hanteras felaktigt. Härutöver har Kunden rätt att invända mot att personuppgifterna nyttjas för automatiserat beslutsfattande samt profilering.

Kontaktuppgifter – Personuppgiftsansvarig

SBP Nordiska AB

Anton Ehrenström tf VD
E-post: anton.e@sbpnordic.com
Telefonnummer: 076 125 27 66
Besöksadress: Norra Hamngatan 4
Postadress: 411 14 Göteborg

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.