arow-left Till bloggen
key-96233_1920

Vad är det om styr var vi bor? 

Befolkningen ökar i Sverige. Generellt är det i våra storstadsområden som huvuddelen av tillväxten sker, samtidigt är befolkningsmängden i landsorterna totalt sett näst intill oförändrad. Vi blir äldre, fler barn föds och inflyttningen från andra länder fortsätter. Att det behövs nya fler bostäder är det därför ingen tvekan om. Men var vill vi egentligen bo och var bygger man? Generellt ökar trycket på de urbana kärnorna, men människor väljer också i allt större utsträckning att bo lite utanför städernas puls med alla de livskvaliteter som landsbygden ger. Men då ställer vi istället krav på god infrastruktur och pendlingsmöjligheter för att ha stadens utbud nära till hands.

Marknadens efterfrågan på attraktiva bostäder styr var bostäder byggs. Men vad är det egentligen som definierar ”rätt” läge och ”attraktiv” boplats? Till att börja med så skulle vi nog alla som läser detta ha väldigt olika infallsvinklar på detta beroende på vår livssituation och våra personligapreferenser. Som vanligt är det givetvis flera faktorer som styr, men en av dem som faktiskt spelar en viktig roll är kommunernas vision om utvecklingen i den egna kommunen och hur den ska förhålla sig till de nationella mål som de förväntas uppfylla.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner i Sverige ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och den översiktliga planen för mark- och vattenområden. Översiktsplanen speglar den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Planen är inte juridiskt bindande men ska fungera som vägledning för kommande beslut i frågor som rör mark- och vattenområden inom kommunen. Översiktsplanen är precis som namnet antyder en översiktlig strategi för hur kommunen som helhet ska utvecklas geografiskt. Var bor vi? Var arbetar vi? Var går vi i skola? Var handlar vi? Och hur förflyttar vi oss däremellan? För en projektägare som ska utveckla en fastighet är det därför en god idé att först undersöka de strategier och långsiktiga mål som den aktuella kommunen har antagit för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Om vi exempelvis kikar lite närmare på det projekt som just nu är aktuellt på sbpnordic.com kommer projektägaren förvärva och utveckla ett bostadsprojekt i ett naturskönt läge. Området är mycket expansivt och har under 2000-talet utvecklats till ett modernt storstadsnära villaområde. Den snabba expansionen beror inte minst på att man med kollektiva färdmedel når de centrala delarna av Göteborgs stad inom 15 minuter för det utbud som staden har att erbjuda. Samtidigt lever man sitt vardagsliv med endast hundra meter till närmaste badsjö och lika långt till golfklubben. Läget för projektfastigheten klingar väl med den gällande översiktsplanen för kommunen som har huvudmålet att här ska du som  boende ”… ha nära till allt. Både till staden, naturen, och kulturen samt till varandra”

Kanske är det även så som vi kommer att vilja att bo i allt större utsträckningframöver? I spåren av Corona-pandemin visar flera undersökningar både i Sverige och internationellt att många tittar på nya aspekter när vi söker efter nytt boende idag. Fler söker efter boende med möjlighet att gå ut i en egen trädgård och att ha plats för ett hemmakontor med god internetuppkoppling. Även om urbaniseringen fortfarande är kraftigare än någonsin så finns det nu parallellt en allt tydligare efterfrågan efter det stadsnära gröna boendet.

Oavsett var vi bygger så behövs ett aktivt byggande. Enligt prognoser från Boverket behövs drygt 640 000 nya bostäder den kommande tioårsperioden. Trots det osäkra år som vi befinner oss i visar Boverkets uppdaterade byggprognos för september på att bostadsmarknaden har haft en starkare utveckling än förväntat. Så även om antalet påbörjade bostäder nu, enligt prognos, kommer att minska med 9% för 2020 är det ändå en uppskrivning jämfört med prognoserna från tidigare i år. Under sommaren har marknaden stärkts både vad gäller sålda bostäder och priser.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.