arow-left Till bloggen
projektalternativ

Fastighetsutvecklares olika finansieringsalternativ: Delägare vs. Långivare?

Detta blogginlägg behandlar kortfattat skillnaderna mellan båda dessa finansieringsalternativ samt vilka några av de tydliga för- och nackdelar som generellt finns med respektive finansieringsalternativ för fastighetsutvecklarna.
(Lästid: ca. 3 minuter)

Fastighetsutveckling och genomförande av fastighetsprojekt är kapitalkrävande, även om vinstmarginalerna för olika projekt som helhet i många fall är mycket goda. Många fastighetsutvecklare och projektägare brottas idag med frågan hur de bäst skall gå tillväga för att säkra nödvändig finansiering till sina projekt. Detta har blivit en alltmer aktuell fråga i takt med att bankerna blivit mer restriktiva i sin kreditgivning, bland annat till följd av ökad reglering och hårdare kapitaltäckningskrav.

De två vanligaste sätten för en projektägare att säkra en finansiering för sitt bygg- eller fastighetsprojekt är i allmänhet att ta upp lånefinansiering eller att släppa ifrån sig delägarskap i projektägande bolag. När det gäller vilket sätt som är att föredra är svaret ofta att det beror på vilken typ av fastighetsprojekt som skall finansieras.

 

Lånefinansieringsalternativet

Fördelar
+ Med tanke på att finansieringskostnaden är en finansiell kostnadspost kan den i sin helhet dras av innan det skattepliktiga projektresultatet beräknas. På så vis skapas en så kallad skattesköld(tax shield) till följd av lånefinansieringsalternativet.

+ För projekt med en bra vinstmarginal blir lånefinansieringsalternativet i de allra flesta fall betydligt billigare eftersom man inte behöver dela med sig av projektvinsten efter att lånet återbetalats inklusive upplupen ränta.

+ Det finns relativt gott om tillgängliga alternativ på marknaden för lånefinansieringar, allt ifrån traditionell bankfinansiering (ofta byggkreditiv) till obligationsemission, brygglånoch olika crowdfunding-lösningar(t.ex. genom plattformen SBP Nordic)

 

Nackdelar
– Långivare kräver i normalfallet att man som låntagare kan ställa fullgoda panter och säkerheter för lånet, i form av t.ex. fastighetspant, aktiepant i projektbolag eller borgen. Detta är i sig inget problem så länge låntagaren fullföljer sina åtaganden associerade med lånefinansieringen.

– I fastighetsprojekt med lång utvecklingstid, där tiden mellan behov av insatt kapital och möjligheten till återbetalning av lånet är lång (3 år +), kan den ackumulerade räntekostnaden äta upp en betydande del av projektvinsten.

– Möjligheterna till belåningsgrad för olika typer av lånefinansiering varierar beroende på val av lösning, men är i de allra flesta fall begränsad till en viss högsta nivå.

 

Delägaralternativet

Fördelar
+ ”Finansieringskostnaden”uppkommer bara under förutsättning att en projektvinst görs.

+ Delägare delar till fullo riskerna associerade med fastighetsprojektet.

+ För projekt med relativt långa löptider kan delägaralternativet vara att föredra eftersom det inte innebär någon löpande finansieringskostnad under projektets gång.

Nackdelar
– I många fall är det både utmanande och tidskrävande att bygga upp nätverk av kapitalstarka investerare som delar projektsägaren syn på hur projektet bäst bör genomföras.

– Man tvingas dela med sig av projektvinsten.

– Genom att ge ifrån sig ägarandelar i projektet blir ofta en direkt följd att projektägaren minskar sin egen bestämmanderätt rörande projektet.

Lånefinansieringens fördelar är en bidragande faktor till att crowdfunding som finansieringsalternativ, men även investeringsalternativ växer kraftigt.
Skapa ditt konto här för att komma igång!

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.