arow-left Till bloggen
kronfall2

Det svenska kronfallet

Svenska kronan gentemot euron var någorlunda stabil fram till finanskrisen 2008. Krisen orsakade stora svängningar på valutamarknaden och en kraftigt försvagad krona till följd. Den svenska kronan började däremot att förstärkas redan under 2009, och var tämligen snart tillbaka på nivåerna före finanskrisen.

Svenska kronans utveckling

Under 2014 började däremot kronan försvagas igen, både gentemot euron och dollarn. Förutom en temporär stärkning mot dollarn under 2017 har kronan fortsatt att försvagas och i skrivande stund, när en euro kostar ca 10,8 kronor och en dollar ca 9,8 kronor, är vi uppe på nivåer som sågs mitt under brinnande finanskris. Gentemot dollarn har den svenska kronan inte varit såhär svag sedan 2002. Den sista april 2011 stod euron i 8,9 kronor och dollarn i 6 kronor, vilket innebär att kronan tappat nästan 30 procent respektive 40 procent mot valutorna sedan dess.
Vill man mäta den svenska kronans utveckling i förhållande till flertalet andra valutor, är det enklast att titta på ett valutakursindex, exempelvis kronindex KIX. Indexet uppdateras årligen av Riksbanken och innebär en varukorg av valutor i OECD-länder, Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. De olika länderna i indexet är dessutom viktade, vilket också korrigeras med tiden. Förändringen av ländernas vikt i indexet beror på hur handeln mellan Sverige och landet i fråga utvecklas gentemot de övriga länderna. Stiger KIX innebär det att kronan försvagas, och vice versa.

·       Vad påverkar växelkursen?
Den svenska växelkursen påverkas av flertalet faktorer. Förändringar i växelkursen kan bero på Riksbankens justeringar av styrräntan, stabiliteten på finansmarknaden samt psykologiska faktorer så som förväntningar kring hur ekonomin kommer att utvecklas.
Sänker Riksbanken sin styrränta innebär det att svenska räntebärande värdepapper ger en lägre avkastning. Därför söker sig investerare istället till länder med en högre sådan. Att de överger svenska kronor, det vill säga att efterfrågan på den svenska valutan minskar, kan därför innebära en temporär försvagning av kronan. På samma sätt kan en höjning av styrräntan stärka kronan tillfälligt, då investerare återigen söker sig till svenska räntebärande värdepapper.
Vid turbulens på finansmarknaden söker sig vanligen investerare till större valutor, så som euro och amerikanska dollar. Båda dessa valutor sköt i höjden under den senaste finanskrisen, medan mindre valutor så som den svenska försvagades rejält, eftersom investerare säljer av dem.
Det finns idag utpräglade förväntningar om att styrräntan fortsatt kommer att vara låg framöver, vilket håller nere kronkursen ytterligare. Hade förväntningarna vänt och att man plötsligt tror på snabba räntehöjningar, kan kronkursen stärkas då investerare förväntar sig framtida möjligheter till högre avkastning.
På lite längre sikt påverkar även landets produktivitet samt bytesförhållanden växelkursen. Med produktivitet mäts hur mycket landet producerar per arbetad timme, och bytesförhållandes speglar relationen mellan export- och importpriser. Skulle produktiviteten utvecklas trögare i Sverige än i omvärlden och/eller ett försvagat bytesförhållande, kan detta innebära ihållande svagare växelkurs.

 

·       Vad har orsakat kronfallet?
Riksbankens har under en tid sänkt styrräntan i omgångar, det vill säga fört en expansiv penningpolitik i strävan efter att nå inflationsmålet om två procent. En sänkt styrränta kan, som tidigare förklarat, innebära en försvagad kronkurs.
Blir den svenska kronan billigare innebär det att det krävs fler svenska kronor för exempelvis en euro. Därför blir importen av utländska varor och tjänster i annan valuta dyrare. Blir importen dyrare kan importberoende företag behöva höja sina priser, i och med att deras inköp blir dyrare. På så sätt pressas inflationen upp via dyrare import, och inflationsmålet kan nås. Inflation uppnås också genom att hushållen får incitament att öka sin belåning och därmed konsumtion, i och med att räntan är låg. Kronan kan återigen stärkas om Riksbanken väljer att höja styrräntan, men man riskerar då att inflationen avtar och man missar sitt mål.
De låga räntorna kryddas av en utpräglad global oro för handelskonflikter samt en utdragen brexit som leder till att investerare söker sig till större valutor, och därför överger den svenska kronan. Denna minskade efterfrågan på svensk valuta har inneburit en ytterligare försvagning, utöver den som Riksbankens låga styrränta orsakar.

 

·       Hur påverkar kronfallet Sverige, svenska bolag samt mig och mina investeringar?
En svag valuta kan vara ett tecken på att ett land har ekonomiska svårigheter, vilket Sverige inte har. Dock är det en signal som Sverige idag skickar ut till omvärlden och som skadar vårt anseende.
En effekt av den svenska kronkursens försvagning är att svenska bolag blir billigare. Det innebär att utländska aktörer ges incitament att köpa upp svenska bolag. En stark marknad för förvärv samt lång högkonjunktur och lågräntemiljön kryddas alltså med billiga svenska tillgångar.
För svenska importbolag har produkter som köps in i utländsk valuta blivit mycket dyrare. Detta kan vara förödande för mindre importberoende bolag, som kan behöva höja sina priser för att rädda sina marginaler, och därför bli mindre konkurrenskraftiga. Det blir alltså svårare för företagen att konkurrera med större aktörer på marknaden.
För privatpersoner innebär den svaga svenska kronan bland annat semestern blir betydligt dyrare. Semestrar du i USA är det idag runt 40 procent dyrare än det var för 5 år sedan. Solresan till Lissabon eller långhelgen i Berlin kommer idag att kräva, i nominella termer, nästan 20 procent mer fickpengar för att du ska ha råd med samma saker som för 5 år sedan. Utbytesstudenten i Rotterdam får svårare att få studielånet att räcka till, då det krävs fler svenska kronor för varje euro.
Dessa är bara några få exempel på hur svenskar påverkas av kronförsvagningen.
Det är inte bara när du faktiskt befinner dig utomlands som det har blivit dyrare – det är exempelvis även betydligt dyrare som privatperson att beställa produkter från utländska sajter.

Allmänt kan en kronförsvagning vara positivt för vissa investeringar. Till exempel kan börsnoterade exportföretag med verksamhet i utländsk valuta tjänar mer pengar, då de får fler svenska kronor för varje utländsk valuta de får betalt. Däremot de börsnoterade bolag som är mer importberoende och med en stor kostnadsbas i kronor, är det ogynnsamt för. Dessutom minskar utländska investerares kursvinster på sina tillgångar på den svenska börsen, om kronans nedgång fortsätter. Dessa tapp av kursvinster kan innebära att utländska investerare överger svenska värdepapper, och därför skapar ett stort säljtryck på dem och därmed fall i värde.

Svenska investerare som placerat globalt den senaste tiden har gynnats utav kronfallet. En stor del av avkastningen har berott på försvagningen av kronan. Skedde placeringen i till exempel euro när den var värd 9,5 kronor och tillgången nu säljs när euron står i 10,8, innebär det att du får tillbaka drygt 13 procent mer svenska kronor enbart på grund av förändringen i valutakursen. Utöver det tillkommer värdeutvecklingen på tillgången. Därmed kan en framtida förstärkning av kronan innebära en omvänd effekt, det vill säga negativt påverka svenskarnas globala placeringar.

På vår plattform har vi haft två projekt i Storbritannien och totalt tre finansieringar. Alla dessa lån har tagits upp och ska återbetalas i svenska kronor, det vill säga att lånen var valutasäkrade för långivaren. Så oavsett kronans utveckling gentemot det brittiska pundet så har långivaren inte utsatts för någon direkt risk av det. Risken är istället lagd hos låntagaren.

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.