arow-left Till bloggen
swuk

Alla skall ha rätt till ett bra boende!

”Bostadsbrist, utsatthet och ojämlika möjligheter” eller "Tackling the under-supply of Housing in England”

Bostadsbristen gör att människor inte fritt kan välja sitt eget boende. Särskilt den yngre delen av befolkningen blir utsatt och tvingas bo kvar hemma allt längre, något som är negativt både för samhällsekonomin i stort men också för individen.

Bostadsbristen
Bostadsbristen gör att människor inte fritt kan välja sitt eget boende. Särskilt den yngre delen av befolkningen blir utsatt och tvingas bo kvar hemma allt längre, något som är negativt både för samhällsekonomin i stort men också för individen.

I Sverige publiceras rapport på rapport med avstamp i problematiken kring bostadsbristen och vad den generar för utmaningar och fokus är ofta på ungas möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Hyresgästföreningens senaste officiella rapport (2017) om unga vuxnas boende i Sverige har den sammanfattande rubriken; ”Bostadsbrist, utsatthet och ojämlika möjligheter”. Undersökningen pekar på att av de totalt ca 260 000 i åldern 20–27 som bor kvar hemma vill inte mindre än 82 % faktiskt flytta hemifrån. Dessutom är det väldigt tydligt att andelen unga hemmaboende är som störst där prisnivån för bostäder är som högst, eg. storstadsregionerna. Hyresrätten visar sig vara den i särklass populäraste boendeformen för unga vuxna som vill flytta hemifrån.

Detta visar att det behövs fler bostäder som marknaden faktiskt efterfrågar t.ex. prisvärda hyresrätter eller hybridlösningar som initialt erbjuder en möjlighet att hyra en bostad för att vid en senare tidpunkt möjliggöra köp och ägande av den egna bostaden.

Men det är inte enbart för den som vill in på bostadsmarknaden för första gången som står inför utmaningar. Man har även diskuterat hur bostadsbristen kan komma att påverka rörligheten i näringslivet. Människor väljer att tacka nej till arbete på grund av att de inte får bostad i anslutning till arbetsplatsen. Det finns även studier och undersökningar som visar att människor stannar i relationer de egentligen vill lämna på grund av att det inte kan flytta.

Enligt Boverkets egen prognos (2019) behövs det byggas i snitt 80 000 nya bostäder per år fram till år 2025. Prognosen säger att cirka 49 000 bostäder påbörjas i år, inräknat nettotillskottet från ombyggnation, vilket isf är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Av de byggstartade bostäderna under 2019 är så mycket som hälften hyresrätter.

Men detta är inte ett unikt problem för Sverige. I England ser man liknande problematik. ”Tackling the under-supply of Housing in England” är rubriken på den rapport som publicerades av Hose of Commons Library i december 2018. De tar upp de huvudtrender och utmaningar som man ser på den engelska bostadsmarknaden.

Främst  lyckas man inte möta efterfrågan och behovet av bostäder på marknaden. Det behövs någonstans mellan 240 000 och 340 000 nya bostäder per år. Det stora spannet beror på hur man räknar vad gäller storlek på nya hushåll och det redan existerande behovet. Men oavsett så är det ett stort antal nya bostäder som behöver produceras. Mellan 2017 och 2018 producerades totalt 222 000 nya bostäder på den engelska bostadsmarknaden. Det är ett bra tillskott på marknaden och det var 2% högre än året innan. Men det produceras trots det färre bostäder än vad som behövs.

”The Government’s ambition: 1 million net additions by 2020 and half a million more by the end of 2022”

Detta mål sattes 2015 och kritiska röster sa redan då att detta inte skulle vara tillräckligt eftersom man ansåg att målet inte tog hänsyn till den redan befintliga bostadsbristen och hur den har byggts upp under många år, utan bara räknade med ett framtida behov.

The House of Lords Select Committee on Economic Affairs tog 2016 fram ytterligare en rapport där de fastslog att det snarare handlade om ett årligt behov av 300 000 nya bostäder för att möta framtidens bostadsmarknad i England.

I ”The 2017 UK Housing Review Briefing Paper (September 2017)” argumenterade man för att behovet och tillgången på bostäder är kritiskt, men “so is the rather more neglected issue of affordability, in both the private and social housing sectors.” Det handlar med andra or inte bara om att bygga, utan att bygga rätt typ av bostäder som efterfrågas av målgruppen som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Ett steg för att avhjälpa problematiken är det investeringsstöd som införts i Storbritannien som kallas “Help to Buy”. Stödet är tillgängligt för individer som vill köpa sin första bostad. Den brittiska staten kan genom reformen bevilja förstagångsköpare i Londonområdet lån motsvarande upp till 40% av bostadens pris. För övriga Storbritannien (ej Londonregionen) kan lån under Help to Buy beviljas upp till motsvarande 20% av bostadens pris.
Användandet av Help to Buy ökar och 2016/17 köptes ca. 16% av all nyproduktion med dess hjälp.Help to Buy är särskilt viktig för att den yngre delen av befolkningen ska kunna äntra bostadsmarknaden genom bostadsköp eftersom en direkt följd är att andelen egen kontantinsats av hela bostadsköpet minskar avsevärt. Allt annat lika har förekomsten av bostadsmarknadsreformen odelat positiva effekter för efterfrågan för bostäder i UK och i synnerhet gällande Londonregionen.

Det som kan konstateras, oavsett om vi läser om Sverige eller England, är att det finns en stor bostadsbrist som måste hanteras. Hur det ska hanteras på politisk nivå är en fråga som diskuteras i England och Sverige liksom i hela Europa. Men faktum kvarstår – som en del av lösningen behöver det byggas för att börja komma tillrätta med problemet.


Utmaningar
Alla marknadens aktörer behöver tänka på hur man kan bidra till att lösa de stora utmaningar som finns med dagens bostadsmarknad. Några av de utmaningar som vi ser är:

Vad vi bygger. Bostadsmarknaden ställer större krav på bostadsutvecklare/fastighetsbolag att ”bygga rätt” samt att hitta innovativa och smarta lösningar för att möjliggöra att köpmarknaden för bostäder öppnas upp och fler kan ställa sig på köpsidan för att fortsatt hålla efterfrågan och priserna på en bra nivå. Det behövs även nya upplåtelseformer som skapar möjligheter för fler att komma in på bostadsmarknaden

Finansiering av projekt. Bristen på finansiering för byggprojekt målas upp som ett överhängande problem och begränsande faktor. Mer tillgängliga finansieringsalternativ behövs då åtstramningar från traditionella finansieringskällor för nybyggnation utgör ett stort problem för att kunna bygga ”tillräckligt”.

Bostaden som investeringsmöjligheter. Många vill kunna investera långsiktigt genom att köpa och äga sitt eget boende men det befintliga systemets höga krav på insatskapital gör det svårt i dagsläget.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.