Allmänna villkor och personuppgiftspolicy

Version 1.0
Senast uppdaterade 19 April 2018

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller mellan dig som registrerat dig som användare på webbplatsen www.sbpnordic.com (”Anslagstavlan”) och SBP Nordiska AB (”SBP”) och reglerar villkoren för din användning av Anslagstavlan.

1.2 Du lämnar ditt godkännande av de allmänna villkoren i samband med att du registrerar dig som potentiell långivare på Anslagstavlan (nedan ”Långivaren”, ”Du” eller ”Dig”).

1.3 Avvikelser från dessa allmänna villkor gäller endast i den utsträckning de överenskommits skriftligen mellan och Dig och SBP samt undertecknats av behöriga företrädare för respektive part.

1.4 Om Du agerar i egenskap av privatperson måste Du vara minst 18 år och ha full rättshandlingsförmåga för att ingå dessa användarvillkor och nyttja Anslagstavlan. Om Du agerar för ett företags eller annan juridisk persons räkning måste Du vara minst 18 år, ha full rättshandlingsförmåga samt vara behörig firmatecknare eller inneha fullmakt att acceptera och binda det företag Du representerar till dessa allmänna villkor.

2. Om Anslagstavlan

2.1 Anslagstavlan drivs av SBP som är registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen (www.finaninspektionen.se) enligt lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Observera att en registrering som finansiellt institut inte innebär att SBP står under löpande tillsyn av Finansinspektionen.

2.2 SBP utgör endast en förmedlingslänk mellan Långivaren och fastighetsbolag i behov av kapital (”Låntagare”) som önskar marknadsföra erbjudande om fastighetsrelaterad investering genom lån eller på annat sätt i privata aktiebolag (”Investering”) via Anslagstavlan och Långivare som potentiellt önskar investera i sådan Investering.

2.3 Alla Investeringar som marknadsförs via Anslagstavlan genomförs således direkt mellan Långivare och Låntagare och SBP erbjuder inte och ansvarar vare sig direkt eller indirekt för någon Investering eller för avtal och/eller tvist mellan Långivare och Låntagare i anledning av Investering som annonserats via Anslagstavlan.

2.4 Genom att acceptera att bli bunden av dessa allmänna villkor godkänner Du att motta erbjudande om Investeringar via Anslagstavlan.

3. Intresseanmälning

3.1 Du som Långivare erbjuds möjlighet att anmäla intresse för Investering som marknadsförs av Låntagare på Anslagstavlan. Villkoren för respektive Investering framgår av det erbjudande Låntagen anger i sitt erbjudande på Anslagstavlan.

3.2 Efter att Du gjort en intresseanmälan kan Du komma att erhålla slutligt investeringserbjudande av Låntagaren (”Investeringsavtal”). En intresseanmälan för Investering är således inte bindanden mellan Dig och Låntagaren. Bindande avtal mellan Dig och Låntagaren uppkommer först när Du och Låntagaren undertecknat Investeringsavtal. En Investering för vilken Du lämnat intresseanmälan kan således fritt avbrytas av Låntagaren dessförinnan, t.ex. på grund av att fulltecknat intresse för Investeringen ej erhållits.

3.3 Du garanterar genom accepterandet av dessa allmänna villkor att endast genomföra Investering och ingå Investeringsavtal för egen räkning.

4. Skattskyldighet m.m.

4.1 Genom ingåendet av dessa allmänna villkor garanterar Du att Du är folkbokförd samt är obegränsat skattskyldig inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) under hela den tid som Du nyttjar Anslagstavlan.

4.2 Inga Investeringar riktar sig, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES får därmed varken anmäla sig till Anslagstavlan eller anmäla intresse för eller slutföra en Investering.

4.3 Inga Investeringar har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i annat land.

4.4 Inga Investeringar som marknadsförs via Anslagstavlan riktar sig, varken direkt eller indirekt, till annat land där distribution av Investeringen eller erbjudande om Investeringen strider mot tillämpliga lagar eller regler eller som förutsätter andra åtgärder såsom t.ex. prospekt, registreringar än de krav som följer av svensk rätt. Inga Investeringar som marknadsförs via Anslagstavlan riktar sig heller, varken direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande av annan anledning förutsätter andra åtgärder vidtas (såsom t.ex. upprättande av prospekt eller registrering) än vad som följer av svensk rätt. Varken erbjudandet om Investering, intresseanmälan för Investering eller annan information som återfinns på Anslagstavlan får distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet om Investeringen förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Det åligger investeraren att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

5. Kostnader

Det är kostnadsfritt för Dig att använda Anslagstavlan. Eventuell ersättning till SBP regleras mellan SBP och Låntagare som använder Anslagstavlan.

6. Betalningar via Anslagstavlan

SBP ansvarar inte för och hanterar inget kapital eller genomför några betalningar via Anslagstavlan för Långivare eller Låntagares räkning. Hur betalningar i anledning av ett Investeringsavtal genomförs regleras i Investeringsavtalet. Om SBP via tredje part tillhandahåller betallösning via Anslagstavlan förbehåller sig SBP rätten att ändra de betalningssätt och betalväxel som från tid till annan godtas och/eller används på Anslagstavlan.

7. Användning av Anslagstavlan

7.1 Genom accepterandet av dessa allmänna villkor förbinder Du dig att endast nyttja Anslagstavlan för de syften och på de villkor som från tid till annan följer av dessa allmänna villkor.

7.2 Du åtar Dig att behandla all information som Du erhåller via Anslagstavlan (såsom t.ex. men inte uteslutande kopplade till erbjudande om Investering, Investeringsavtal, SBP) konfidentiellt vilket innebär att Du åtar Dig att inte sprida, vidarebefordra eller på annat sätt delge sådan information till tredje man eller att nyttja sådan information för annat syfte än utvärdering av och genomförande av Investering via Anslagstavlan i enlighet med dessa allmänna villkor.

7.3 Du åtar Dig att löpande förse SBP med den information och data som efterfrågas samt det biträde som krävs för att SBP ska kunna tillhandahålla Anslagstavlan till Dig.

7.4 Långivaren ansvarar ensam för data, information, uppgifter, text, meddelanden och annat material som tillhandahålls från Långivaren till SBP.

7.5 SBP förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget fritt val neka fysiska och juridiska personer tillgång till hela eller delar av Anslagstavlan eller att vid valfri tidpunkt spärra Din tillgång till Anslagstavlan vid konstaterat eller befarat brott mot dessa allmänna villkor.

7.6 Du åtar Dig att behandla dina inloggningsuppgifter till Anslagstavlan strikt konfidentiellt och att således inte delge dessa till tredje part. Om Du, oavsett orsak, misstänker att dina inloggningsuppgifter delgetts tredje man åtar Du dig att omedelbart meddela SBP detta.

8. Immateriella rättigheter

8.1 Allt innehåll på Anslagstavlan som tillhandahålls av SBP såsom text, grafik, design, logotype, varumärken, programavara, källkod och objektkod etc., eller som utvecklas av SBP i samband med Anslagstavlan (”Immateriella Rättigheter”) ägs eller licensieras av SBP.

8.2 Du erhåller genom dessa allmänna villkor endast en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt till att på villkoren i häri använda de Immateriella Rättigheterna för nyttjande av Anslagstavlan på de villkor som följer av dessa allmänna villkor.

9. Tillgänglighet

SBP garanterar inte Anslagstavlans tillgänglighet och Anslagstavlan kan således komma att ligga nere under obestämd tid till följd av t.ex. tekniska problem, planerade eller oplanerad underhållsåtgärder, uppdateringar eller andra omständigheter.

10. Avtalstid m.m.

10.1 Detta avtal mellan Dig och SBP löper tills vidare och t.o.m. den dag det sägs upp av SBP eller Dig.

10.2 SBP förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor och Du kommer att meddelas om ändringarna genom publicering på Anslagstavlan eller via e-post. De ändrade villkoren blir bindande för Dig antingen vid den dag Du accepterar dem eller senast trettio (30) dagar efter att Du meddelats om ändringen. Om Du inte accepterar de ändrade villkoren äger Du rätt att säga upp dessa allmänna villkor med omedelbar verkan genom meddelande till SBP.

11. Risker

11.1 Du är ensamt ansvarig för att utvärdera Investering innan intresseanmälan och sedermera eventuellt Investeringsavtal ingås.

11.2 Då varje Investering som marknadsförs via Anslagstavlan är ett unikt erbjudande framtaget av enskild Låntagare bör Du alltid noggrant utvärdera erbjudandet innan Investering genomförs. Du bör även rådgöra med dina ekonomiska och juridiska rådgivare innan beslut om Investering fattas.

11.3 Du är införstådd med att en intresseanmälan inte medför att ett bindande Investeringsavtal ingåtts och att Låntagaren fram till dess att Investeringsavtal ingåtts fritt äger rätt att återkalla erbjudande om Investering som marknadsförts via Anslagstavlan.

11.4 Låntagaren är ensamt ansvarig för genomförandet, förvaltandet av erbjudande om Investering samt Investeringsavtals som ingåtts med Dig. Då Investeringar görs igenom lån till privata aktiebolag eller andra investeringar i privata aktiebolag bör Du särskilt vara medveten om att det kan finnas begränsade möjlighetet för Dig att avyttra genomförd Investering under löptiden för Investeringsavtalet.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 SBP tillhandahåller endast Anslagstavlan vilken utgör en renodlad marknadsföringsplats för Låntagare att marknadsföra Investeringen och företräder varken Låntagaren eller Långivaren och gör ingen bedömning av Låntagaren och/eller erbjudandet om Investering samt ger inte några rekommendationer eller utlåtande till Dig eller annan part avseende Investeringen. SBP ansvarar därför inte under några omständigheter för riktigheten i information angående Investering som lämnas via Anslagstavlan och lämnar inga garantier eller gör några utfästelser angående sådant material eller däri ingående kalkyler, beräkningar, utfästelser eller andra uppgifter. Detta gäller oavsett om det är Låntagaren eller annan part som tagit fram materialet. SBP lämnar inte heller några garantier eller utfästelser beträffande Anslagstavlan eller dess funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

12.2 Då SBP endast utgör en renodlad länk mellan Låntagare och Långivare genom att tillhandahålla Anslagstavlan som utgör en renodlad marknadsföringsplats ansvarar SBP ej för skada, vare sig direkt eller indirekt, som Du åsamkats i anledning av genomförd eller utebliven Investeringen såsom t.ex. till följd av att (i) Anslagstavlan ej är tillgänglig (ii) kapital direkt eller indirekt har förlorats i samband med en Investering (iii) Du ej erbjudits att fullfölja en Investering (iv) Låntagare ej uppfyllt sina förpliktelser och/eller följt relevanta avtal, föreskrifter, lagar eller regler (v) åtgärder och/eller beslut med anledning av Investeringen ej vidtagits och/eller vidtagits vid fel tidpunkt eller i fel omfattning (vi) Låntagare lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sig själv, erbjudandet om Investering eller annat. Krav i anledning av skada som nämns i denna punkt kan aldrig riktas mot SBP eller dess koncernbolag, intressebolag eller företrädare.

12.3 För Dig som är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (”Konsument”) gäller att såvida SBP inte orsakat en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet är SBP:s ansvar i förhållande till Dig under alla omständigheter begränsat till direkta skador. För Dig som inte är Konsument är SBP:s ansvar under alla omständigheter begränsat till direkta skador och SBP:s ansvarar således aldrig för indirekta skador som drabbar Dig som inte är Konsument och SBP:s skadeståndsansvar ska aldrig överstiga ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp beräknat i enlighet med Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).

13. Penningtvätt

Då SBP är eller kommer att bli ett registrerat finansiellt institut är SBP skyldig att följa lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt. Detta innebär att SBP är skyldig att bedöma risken för penningtvätt i förhållande till samtliga användare av Anslagstavlan som genomför Investeringar vilka marknadsförts via Analgstavlan. SBP måste därför genomföra tillträckliga kundkännedomskontroller för att bedöma risken för penningstvätt. Du åtar Dig därför att sanningsenligt och fullständigt besvara samtliga frågor som tillsälls Dig i SBP:s kundkännedomsformulär via Anslagstavlan.

14. Samtycke till användning av kakor på Anslagstavlan

14.1 Kakor är nödvändiga för att användare ska kunna använda Anslagstavlan och dess funktioner på återkommande basis. SBP använder även kakor för att samla in statistik kring besökare på Anslagstavlan. Informationen som samlas in kan t.ex. vara uppgifter om vilka sidor som har besökts på Anslagstavlan och hur lång tid användaren spenderar på sajten.

14.2 Kakor är liten informationsfil som placeras i användarens dator. SBP använder sig av både s.k. sessionskakor som tas bort när Du stänger webbläsaren och vid behov mer långlivade kakor som finns kvar på din dator under en bestämd tid. Om Du vill kan Du stänga av funktionen för kakor i din webbläsare. Det gör Du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Det kan dock innebära att Du inte kan använda vissa tjänster på Anslagstavlan nu eller i framtiden.

14.3 SBP använder, eller kan komma att använda, följande kakor när Du besöker Anslagstavlan och/eller när Du använder någon av Anslagstavlans tjänster:

14.3.1 Google Analytics används i syfte att registrera och analysera besökares aktivitet på Anslagstavlan. Denna kaka är permanent och finns kvar på datorn under en bestämd tid. Google Analytics är en s.k. tredjepartskaka som placeras av Google.

14.3.2 Sessionskakor är en typ av kakor som placeras automatiskt av Anslagstavlan och som behövs för att Anslagstavlan ska fungera under den tid Du surfar på Anslagstavlan. Den ger Dig en kod och håller reda på vilka val Du gjort under hela besöket. När webbläsaren stängs försvinner denna kaka automatiskt. Informationen som samlas in lämnas inte ut till någon utomstående.

14.3.3 CSRF-cookie är en s.k. permanent kaka som finns kvar på din dator under en bestämd tid och som placeras automatiskt av Anslagstavlan. Denna kaka används av säkerhetsskäl för att skydda användarna från s.k. ”Cross-Site Request Forgeries”.

14.4 De flesta webbläsare är inställda på att acceptera kakor. Om Du som besökare eller användare av någon av SBP:s tjänster inte längre önskar att SBP samlar in information om Dig genom kakor kan Du enkelt ta bort dessa genom att ändra dina webbläsarinställningar. Mer information om användningen av kakor och hur de kan blockeras kan Du hitta på eller www.allaboutcookies.org.

14.5 Du som använder Anslagstavlan och har din webbläsare inställd på att acceptera kakor är införstådd med och accepterar användningen av kakor och accepterar att tjänsternas funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om Du inte godkänner användningen av kakor. SBP ansvarar inte för information som placeras på eller hämtas från din utrustning via någon utomståendes kakor.

15. Personuppgiftshantering

SBP:s hantering av Långivarens personuppgifter reglers i SBP:s integritetspolicy vilka tillställs Långivare och accepteras vid registreringen på Anslagstavlan.

16. Information om ångerrätt

16.1 Du som registererar Dig på Anslagstavlan i egenskap av Konsument har i enlighet med villkoren i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att inom fjorton (14) dagar från den dag detta avtal ingicks ångra avtalet och därmed avregistrera Dig från Anslagstavlan.

16.2 Om Du som Konsument önskar utöva din ångerrätt gör Du detta genom att sända eller lämna ett meddelande till SBP inom ångerfristen. SBP:s fullständiga kontaktuppgifter framgår av punkt 17 nedan. Du kan även använda det standardformulär för utövande av ångerrätt som tagits fram av konsumentverket och som finns tillgängligt via www.konsumentverket.se.

16.3 SBP kommer inte att ålägga Dig några konstader om Du väljer att utöva din ångerrätt.

17. Klagomål och kontaktuppgifter

17.1 Om Du är missnöjd med Anslagstavlan eller något hänförligt till dessa allmänna villkor är Du alltid välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i det följande.

17.2 Du som Konsument har även möjlighet att vända Dig till allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) för prövning av ditt ärende förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav på t.ex. tvistens värde, tid m.m. Mer information om hur Du som Konsument gör en anmälan till ARN hittar Du på www.arn.se. Du som Konsument har även en möjlighet att framföra ett klagomål vid EU:s onlineplattform för tvistlösning förutsatt att tvisten uppfyller plattformens krav. Mer information om EU:s onlineplattform för tvistlösning finns tillgänglig via: www.ec.europa.eu/odr.

17.3 Kontaktuppgifter:
SBP Nordiska AB
Östra Hamngatan 52
411 08 Göteborg, Sverige
Org. nr. 559130-8357
www.sbpnordic.com

E-post: info@sbpnordic.com
Telefonnummer: 072-223 28 19

18. Övrigt

18.1 Detta avtal ingås på svenska. Avtalet kan även ingås på engelska om Du önskar och Du hänvisas då till den engelska versionen av dessa avtal som finns tillgängliga på Anslagstavlan.

18.2 Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor eller del därav befinnas ogiltig ska detta inte innebära att dessa allmänna villkor i dess helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning av dessa allmänna villkor ske.

18.3 SBP garanterar inte att äldre versioner av dessa allmänna villkor kommer att finnas tillgängliga. Du uppmanas därför att själv spara ned samtliga versioner av dessa allmänna villkor.

18.4 SBP följer den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

19. Tillämplig lag och tvister

19.1 Svensk lag, med undantag för dess regler om lagval, är tillämplig på dessa allmänna villkor.

19.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor som uppstår mellan SBP och Långivare som är Konsument ska avgöras i svensk allmän domstol.

19.3 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor som uppstår mellan SBP och Långivare som inte är en Konsument ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och språket ska vara svenska. Skiljedom samt uppgifter som uppkommer vid skiljeförfarande i anledning av dessa allmänna villkor får ej delges av Dig till tredje part.

 

Personuppgiftspolicy

Definitioner
SBP Nordiska AB benämns nedan “SBP Nordiska”.
Kunden benämns nedan “Kunden/Du”.

Grundläggande information
SBP Nordiska åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. SBP Nordiska värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Genom att Du godkänner denna policy är Du införstådd med innehållet och samtycker till att SBP Nordiska använder dina uppgifter på nedan angivna sätt.

Vilka personuppgifter inhämtas?
SBP Nordiska inhämtar och lagrar personuppgifter som är behövliga, väsentliga och förenliga med tjänstens ändamål. I samband med Kundens användning av SBP Nordiska:s tjänst kan personuppgifter inhämtas och lagras, både vid registrering av medlemskap på SBP Nordiska:s hemsida och vid fullföljande av investering i form av kundkännedomsformulär.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
SBP Nordiska samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att tillhandahålla SBP Nordiska:s tjänst samt för att säkerställa att tjänsten kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. Personuppgifterna kan komma att användas för att SBP Nordiska ska ha möjlighet att kommunicera med Kunden via telefon eller e-post för att upplysa om information, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till tjänsten. Vid fullföljande av investering kommer SBP Nordiska inhämta personuppgifter som enligt lag är nödvändiga för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt uppfylla övriga lagstadgade skyldigheter.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. SBP Nordiska förbehåller sig rätten att bevara de personuppgifter som registreras vid medlemskap till dess att Kunden avslutar sitt medlemskap. Personuppgifter som registreras vid fullföljandet av investering kommer att lagras så länge de behövs för att uppfylla de krav som regleras i lag (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål de har samlats in för.

Vem tar del av personuppgifterna?
SBP Nordiska förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part för att fullgöra SBP Nordiska:s rättsliga förpliktelser.

Säkerhet
SBP Nordiska vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst samt olämplig användning. Åtgärderna görs i syfte att säkerställa Kundens personliga integritet.

Borttagande och rättande av personuppgifter
Kunden ansvarar själv för att hålla sina uppgifter uppdaterade. Detta i syfte att SBP Nordiska ska kunna fullfölja sina åtaganden. SBP Nordiska ansvarar inte för fel i tjänsten och eventuella konsekvenser om felen härstammar från inaktuella kunduppgifter. Kunden har närsomhelst rätt att begära information om de uppgifter SBP Nordiska har lagrat om Kunden samt rätt till en kopia av de uppgifter som behandlas. Kunden har rätt att få sina personuppgifter förflyttade från SBP Nordiska till annan organisation/leverantör. Förflyttning av personuppgifter genom dataportabilitet sker efter Kundens framställan till personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. Kunden kan välja att, oberoende av om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, få uppgifterna raderade i enlighet med svensk lagstiftning. Detta kan dock komma att påverka SBP Nordiska:s möjlighet att tillhandahålla tjänsten.

Din möjlighet att lämna klagomål
Kunden har möjlighet och rätt att närsomhelst lämna klagomål till nationell myndighet (Datainspektionen) om Kunden anser att dennes personuppgifter hanteras felaktigt. Härutöver har Kunden rätt att invända mot att personuppgifterna nyttjas för automatiserat beslutsfattande samt profilering.

Kontaktuppgifter – Personuppgiftsansvarig

SBP Nordiska AB

Anton Ehrenström tf VD
E-post: anton.e@sbpnordic.com
Telefonnummer: 076 125 27 66
Besöksadress: Norra Hamngatan 4
Postadress: 411 14 Göteborg

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.